FunAdmin 关于curd 多数据库操作生成表单的问题

动态 未结 0 1820
admin
VIP1 2023-03-24 21:02:47
悬赏:0F币
FunAdmin2.3 版本 更新了 多数据库切换的操作 只需要在database.php 中配置数据库即可 如下 img[https://funcdn.funadmin.com/storage/uploads/20220330/e47ff2346c442dfb94c2aa6cfa18d1d5.jpg] img[https://funcdn.funadmin.com/storage/upload/20220330/d08233bb095768102e3fd56dd8734531.jpg] 命令行方式的话,只需要加上下面代码即可 fundemo 是数据库中配置的数据驱动 [pre] --driver fundemo [/pre]
回帖
本周热议